Xuất khẩu lao động Nhật Bản học, ở miễn phí tại Thanh Hóa