Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana

0
747

Để học được tiếng Nhật giai đoạn đầu tiên chúng ta cần học bảng chữ cái tiếng Nhật. Vậy bảng chữ cái trong tiếng Nhật có mấy loại?

Tiếng Nhật có 3 loại chữ viết chính: Hiragana, Katakana và Kanji. 

  • Hiragana: chữ mềm
  • Katakana: chữ cứng để diễn tả các từ ngoại lai
  • Kanji: chữ hán

Bảng chữ cái Hiragana là bảng chữ cái đầu tiên chúng ta phải học.Trước tiên , bạn phải đọc toàn bộ bảng chữ bên dưới. Sau đó ghi nhớ những mẫu tự vào đầu. Dưới đây là bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana:

  a

i

 

  u

  e

 

  o

ka

   ki

ku

 

 け  ke

  ko

sa

 

shi

su

 

se

 

so

 

ta

 

chi

 

tsu

 

te

 

  to

 

na

 

ni

 

nu

 

ne

 

no

 

ha

 

hi

fu

 

he

 

ho

 

ma

 

mi

 

mu

 

me

 

mo

 

ya

 

yu

 

yo

 

ra

 

ri

 

ru

 

re

 

ro

 

wa

o

 

n


 

ga

 

gi

 

gu

 

ge

go

 

za

 

ji

 

zu

 

ze

zo

 

da

 

ji

 

zu

 

de

do

 

ba

 

bi

 

bu

 

be

 

bo

 

pa

 

pi

 

pu

 

pe

po


 

kya

 

kyu

kyo

 

sha

 

shu

sho

 

cha

 

chu

cho

 

nya

 

nyu

nyo

 

hya

 

hyu

 

hyo

 

mya

 

myu

myo

 

rya

 

  ryu

ょ  ryo

 

gya

 

gyu

gyo

 

ja

 

  ju

  jo

 

bya

 

byu

byo

 

pya

 

pyu

 

pyo