Du học sinh Việt Nam đang lấp đầy khoảng trống người lao động tại Nhật Bản?