Cẩm Thủy

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN CẨM THỦY

Bá Thước

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN BÁ THƯỚC

Triệu Sơn

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN

Hà Trung

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN HÀ TRUNG

Quảng Xương

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Nông Cống

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN NÔNG CỐNG