Hà Trung

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN HÀ TRUNG

Đông Sơn

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN ĐÔNG SƠN

Quảng Xương

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Triệu Sơn

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN TRIỆU SƠN

Thọ Xuân

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN THỌ XUÂN

Ngọc Lặc

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH TẠI HUYỆN NGỌC LẶC