Trang chủ Xuất khẩu lao động

Huyện Đông Sơn

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Đông Sơn. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Hoằng Hóa

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Hoằng Hóa. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Nông Cống

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Nông Cống. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Thị Xã Bỉm Sơn

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH HUYỆN NÔNG CỐNG. BAO GỒM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN, ĐỊA CHỈ, NĂM SINH CŨNG NHƯ NGÀNH NGHỀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Thị xã Sầm Sơn

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH HUYỆN NÔNG CỐNG. BAO GỒM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN, ĐỊA CHỈ, NĂM SINH CŨNG NHƯ NGÀNH NGHỀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Tp.Thanh Hóa

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh TP. Thanh Hóa. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản