Trang chủ Xuất khẩu lao động

Huyện Bá Thước

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Bá Thước. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Cẩm Thủy

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Cẩm Thủy. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Đông Sơn

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Đông Sơn. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Hà Trung

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Hà Trung. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Hoằng Hóa

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Hoằng Hóa. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Mường Lát

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Mường Lát. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Nga Sơn

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Nga Sơn. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Ngọc Lặc

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Ngọc Lặc. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Như Thanh

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Như Thanh. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Như Xuân

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Như Xuân. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Nông Cống

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Nông Cống. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Quan Hóa

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Quan Hóa. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Quan Sơn

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Quan Sơn. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Quảng Xương

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Quảng Xương. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Thạch Thành

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Thạch Thành. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Thiệu Hóa

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Thiệu Hóa. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Thọ xuân

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Thọ Xuân. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Thường Xuân

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Thường Xuân. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Triệu Sơn

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Triệu Sơn. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Vĩnh Lộc

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Vĩnh Lộc. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Huyện Yên Định

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh huyện Yên Định. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Thị Xã Bỉm Sơn

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH HUYỆN NÔNG CỐNG. BAO GỒM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN, ĐỊA CHỈ, NĂM SINH CŨNG NHƯ NGÀNH NGHỀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Thị xã Sầm Sơn

TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH HUYỆN NÔNG CỐNG. BAO GỒM ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN, ĐỊA CHỈ, NĂM SINH CŨNG NHƯ NGÀNH NGHỀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Tỉnh Hòa Bình

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh tỉnh Hòa Bình. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Tỉnh Nghệ An

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh Tỉnh Nghệ An. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Tỉnh Quảng Bình

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh Tỉnh Quảng Bình. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản

Tp.Thanh Hóa

Tổng hợp danh sách lao động đã xuất cảnh TP. Thanh Hóa. Bao gồm đầy đủ thông tin, địa chỉ, năm sinh cũng như ngành nghề làm việc tại Nhật Bản